QUINS PERFILS PROFESSIONALS POTS ACTIVAR DIRECTAMENT AMB ELS NOSTRES CURSOS?

(SI VOLS ACCEDIR A LES PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ELS PERFILS PROFESSIONALS I ENTENDRE QUÈ ÉS UN PERFIL FES CLICK AQUÍ)

Per ara, oferim la possibilitat d'activar un total de 7 perfils professionals amb la realització de cadascun dels cursos que conformen aquests perfils.

No obstant, no cal que els facis tots amb nosaltres, pots fer-los amb altres entitats. 

Els nostres cursos tenen una durada de 40 hores, excepte els segons del perfil d'educació visual i plàstica i és de 20 hores. També tenim cursos de 40 hores que no obren cap perfil però que son divertits, et faciliten moltes estratègies i a més són molt econòmics.

A continuació et facilitem la informació que consta en cada perfil i a sota pots veure els cursos que oferim relacionats en aquell àmbit. Si s'escau, també podràs veure les promocions que n'hi ha.

fletxa Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat

Aquest perfil s'acredita amb 80 hores de formació permanent al professorat no universitari. Nosaltres oferim els següents cursos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: METODOLOGÍA Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL (40 HORAS)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALTAS CAPACIDADES (40 HORAS)

fletxa Perfil professional lingüístic en llengua estrangera (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera): anglès.

Aquest perfil s'acredita amb 90 hores de formació permanent al professorat no universitari. Amb la particularitat de que fins al curs 2018-2019 només fa falta que acreditis 45 hores. Nosaltres oferim els següents cursos. 

METODOLOGIA AICLE: INICIACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (45 HORES)

METODOLOGIA AICLE: INICIACIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA (45 HORES)

METODOLOGIA AICLE: APROFUNDIMENT EN MATEMÀTIQUES, CIENCIES, ART I EDUCACIÓ FÍSICA (60 HORES) (PLACES ESGOTADES FINS AL FEBRER 2017)

(Aquesta és la segona part del curs d'AICLE, només accessible als nostres alumnes d'AICLE de forma gratuïta amb la promoció actual o acreditant una formació prèvia de formació AICLE en altres entitats. Envia'ns un correu)

METODOLOGIA AICLE: INICIACIÓ I APROFUNDIMENT EN MATEMÀTIQUES, CIENCIES, ART I EDUCACIÓ FÍSICA (105 HORES)

(PLACES ESGOTADES FINS AL FEBRER 2017)

fletxa Perfil professional d’educació visual i plàstica

Aquest perfil s'acredita amb 60 hores de formació permanent al professorat no universitari. Nosaltres oferim els següents cursos. 

EVP: EL COLLAGE Y TODAS SUS APLICACIONES (40 HORAS)

EVP: TALLERES (40 HORAS)

fletxa Perfil professional de lectura i biblioteca escolar

Aquest perfil s'acredita amb 80 hores de formació permanent al professorat no universitari. Nosaltres oferim els següents cursos. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES: UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE EN LAS AULAS (40H)

LBE: ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL GUSTO POR LEER (40 HORAS)

fletxa Perfil professional lingüístic en immersió i suport lingüístic

Aquest perfil s'acredita amb 80 hores de formació permanent al professorat no universitari. 

ISL AULES D'ACOLLIDA A LES ESCOLES DE CATALUNYA (40 HORAS)

EDUCACIÓN INTERCULTURAL "APLICACIÓN PRÁCTICA" (40 HORAS)

fletxa Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat

Aquest perfil s'acredita amb 80 hores de formació permanent al professorat no universitari. Nosaltres oferim els següents cursos. 

MEG: TREBALLEM PER PROJECTES (60 HORES)

MEG: RACONS (40 HORAS)

fletxa Perfil professional TIC

Aquest perfil s'acredita amb 90 hores de formació permanent al professorat no universitari. Nosaltres oferim els següents cursos. 

TIC: Aules Virtuals 2.0

TIC: Estratègies i Recursos educatius

COM S'ACTIVEN ELS PERFILS

Els nostres cursos us sortiran automàticament a l'XTEC en 15 dies d'haver-los finalitzat aproximadament. Des d'aquell precís instant, si la suma de les hores és la corresponent per poder acreditar el perfil, has de presentar una instància al teu Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona depenent del Departament d'Ensenyament amb la sol·licitud indicant la relació dels cursos que has fet i la titulació que t'habilita.

Descarrega el model de sol·licitud (en .pdf) que hauràs de portar al teu Servei Territorial quan acabis el curs o cursos amb nosaltres. Recorda que els cursos els pots fer amb diferents entitats però la suma ha de ser igual o superior a la que es requereix per a cada perfil professional.

sol

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

  • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores
    de formació específica degudament reconeguda pel Departament. 
    Totes les fotocòpies que es presentin s’hauran d’acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.
  • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l’experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics. 

"Aquest procediment està destinat a tot el personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb o sense serveis prestats."

NORMATIVA DELS PERFILS PROFESSIONALS A CATALUNYA

A continuació trobareu la normativa i la resolució on ens aproven els cursos a la nostra entitat THE JUNGLE

Pots descarregar-te aquí la resolució signada pel departament on ens reconeixen els cursos:

FOLI 1 DEL RECONEIXEMENT

FOLI 2 DEL RECONEIXEMENT

En els següents enllaços podeu trobar la normativa que regula l'activació dels "perfils professionals".

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

MODIFICACIÓ DE LA 1a RESSOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.